Дербес деректерді өңдеуге қатысты саясат

1. Жалпы ережелер

Дербес деректерді өңдеудің осы саясаты 27.07.2006 жылғы Федералдық заңның талаптарына сәйкес жасалған. №152-ФЗ «Дербес деректер туралы» (бұдан әрі – Дербес деректер туралы Заң) және дербес деректерді өңдеу тәртібін және Коммерц Group (бұдан әрі – Оператор)қабылдайтын дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды айқындайды.

 • Оператор өзінің қызметін жүзеге асырудың маңызды мақсаты мен шарты ретінде өзінің дербес деректерін өңдеу кезінде адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақтауды, оның ішінде жеке өміріне қол сұғылмаушылық, жеке және отбасылық құпия құқықтарын қорғауды қояды.
 • Оператордың дербес деректерді өңдеуге қатысты осы саясаты (бұдан әрі – саясат) оператор веб-сайтқа кірушілер туралы ала алатын барлық ақпаратқа қолданылады https://fraudhunter.net.

2. Саясатта қолданылатын негізгі ұғымдар

 • Дербес деректерді автоматтандырылған өңдеу-дербес деректерді есептеу техникасы құралдарының көмегімен өңдеу.
 • Дербес деректерді бұғаттау-дербес деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (дербес деректерді нақтылау үшін өңдеу қажет болатын жағдайларды қоспағанда).
 • Веб-сайт-желілік мекенжай бойынша Интернет желісінде олардың қолжетімділігін қамтамасыз ететін графикалық және ақпараттық материалдардың, сондай-ақ ЭЕМ-ге және дерекқорларға арналған бағдарламалардың жиынтығы https://fraudhunter.net.
 • Дербес деректердің ақпараттық жүйесі-деректер базасында қамтылған дербес деректердің және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдардың жиынтығы.
 • Дербес деректерді иесіздендіру-нәтижесінде қосымша ақпаратты пайдаланбай дербес деректердің нақты пайдаланушыға немесе дербес деректердің өзге субъектісіне тиесілігін анықтау мүмкін болмайтын іс-әрекеттер.
 • Дербес деректерді өңдеу-дербес деректерді жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, ұсынуды, қолжетімділікті), иесіздендіруді, бұғаттауды, жоюды қоса алғанда, автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе осындай құралдарды пайдаланбай жасалатын кез келген іс-әрекет (операция) немесе іс-әрекеттер (операциялар) жиынтығы.
 • Оператор-дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеу мақсаттарын, өңделетін дербес деректердің құрамын, дербес деректермен жасалатын әрекеттерді (операцияларды) айқындайтын мемлекеттік орган, муниципалдық орган, заңды немесе жеке тұлға.
 • Дербес деректер-Веб-сайттың белгілі бір немесе анықталған пайдаланушысына тікелей немесе жанама қатысты кез келген ақпарат https://fraudhunter.net.
 • Дербес деректер субъектісі тарату үшін рұқсат берген дербес деректер – дербес деректер туралы заңда көзделген тәртіппен тарату үшін дербес деректер субъектісі рұқсат берген дербес деректерді өңдеуге келісім беру арқылы дербес деректер субъектісі шектеусіз тұлғалар тобының қол жеткізуі берілген дербес деректер (бұдан әрі – тарату үшін рұқсат етілген дербес деректер).
 • Пайдаланушы-веб-сайттың кез келген келушісі https://fraudhunter.net.
 • Дербес деректерді беру-белгілі бір тұлғаға немесе белгілі бір тұлғалар тобына дербес деректерді ашуға бағытталған іс-әрекеттер.
 • Дербес деректерді тарату-дербес деректерді белгіленбеген тұлғалар тобына ашуға (дербес деректерді беруге) немесе шектелмеген тұлғалар тобының дербес деректерімен танысуға, оның ішінде дербес деректерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға, ақпараттық-телекоммуникациялық желілерде орналастыруға немесе дербес деректерге қандай да бір өзге тәсілмен қол жеткізу мүмкіндігін беруге бағытталған кез келген іс-әрекеттер.
 • Дербес деректерді трансшекаралық беру-дербес деректерді шет мемлекеттің аумағына шет мемлекеттің билік органына, шетелдік жеке немесе шетелдік заңды тұлғаға беру.
 • Дербес деректерді жою-дербес деректердің ақпараттық жүйесіндегі дербес деректердің мазмұнын одан әрі қалпына келтіру мүмкін болмай, нәтижесінде дербес деректер біржола жойылатын және (немесе) дербес деректердің материалдық жеткізгіштері жойылатын кез келген іс-әрекеттер.

 

 

3. Оператордың негізгі құқықтары мен міндеттері

Оператордың құқығы бар:

– Дербес деректер субъектісінен дербес деректерді қамтитын анық ақпаратты және/немесе құжаттарды алуға;

– Дербес деректер субъектісі дербес деректерді өңдеуге келісімін қайтарып алған жағдайда, Оператор Дербес деректер туралы заңда көрсетілген негіздер болған кезде Дербес деректер субъектісінің келісімінсіз дербес деректерді өңдеуді жалғастыруға құқылы;

– Дербес деректер туралы заңда немесе басқа федералдық заңдарда өзгеше көзделмесе, Дербес деректер туралы Заңда және оған сәйкес қабылданған нормативтік құқықтық актілерде көзделген міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету үшін қажетті және жеткілікті шаралардың құрамы мен тізбесін дербес айқындауға құқылы.

3.2. Оператор міндетті:

– Дербес деректер субъектісіне оның өтініші бойынша оның дербес деректерін өңдеуге қатысты ақпарат беруге міндетті;

– Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыру;

– Дербес деректер туралы Заңның талаптарына сәйкес дербес деректер субъектілерінің және олардың заңды өкілдерінің өтініштері мен сұрау салуларына жауап беру;

– Дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органға осы органның сұрау салуы бойынша қажетті ақпаратты осындай сұрау салуды алған күннен бастап 30 күн ішінде хабарлауға;;

– дербес деректерді өңдеуге қатысты осы саясатты жариялауға немесе басқаша түрде шектеусіз қолжетімділікті қамтамасыз етуге;

– дербес деректерді оларға заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, дербес деректерді жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, беруден, таратудан, сондай-ақ дербес деректерге қатысты өзге де заңсыз әрекеттерден қорғау үшін құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдауға;

– Дербес деректер туралы заңда көзделген тәртіппен және жағдайларда дербес деректерді беруді (таратуды, ұсынуды, қол жеткізуді) тоқтатуға, дербес деректерді өңдеуді тоқтатуға және оларды жоюға құқылы;

– Дербес деректер туралы заңда көзделген өзге де міндеттерді орындау.

 

4. Дербес деректер субъектілерінің негізгі құқықтары мен міндеттері.

4.1. Дербес деректер субъектілерінің:

– федералды заңдарда қарастырылған жағдайларды қоспағанда, оның жеке деректерін өңдеуге қатысты ақпарат алыңыз. Оператор Дербес деректер субъектісіне мәліметтерді қолжетімді нысанда береді және мұндай дербес деректерді ашу үшін заңды негіздер болған жағдайларды қоспағанда, оларда дербес деректердің басқа субъектілеріне қатысты дербес деректер болмауға тиіс. Ақпараттың тізбесі және оны алу тәртібі Дербес деректер туралы заңда белгіленген;

– егер дербес деректер толық емес, ескірген, дәл емес, заңсыз алынған болса немесе мәлімделген өңдеу мақсаты үшін қажетті болып табылмаса, оператордан оның дербес деректерін нақтылауды, оларды бұғаттауды немесе жоюды талап етуге, сондай-ақ өз құқықтарын қорғау жөнінде заңда көзделген шараларды қолдануға құқылы;

– нарықта тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жылжыту мақсатында дербес деректерді өңдеу кезінде алдын ала келісім шартын ұсыну;

– дербес деректерді өңдеуге келісімді кері қайтарып алуға;

– Дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органға немесе оператордың дербес деректерін өңдеу кезіндегі құқыққа сыйымсыз әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне сот тәртібімен шағымдануға құқылы;

– Ресей Федерациясының заңнамасында көзделген басқа құқықтарды жүзеге асыру.

4.2. Дербес деректер субъектілері:

– операторға өзі туралы шынайы деректерді ұсыну;

– операторға өзінің дербес деректерін нақтылау (жаңарту, өзгерту) туралы хабарлауға.

4.3. Операторға өзі туралы немесе басқа жеке деректер субъектісі туралы ақпаратты соңғысының келісімінсіз берген адамдар Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес жауап береді.

 

5. Оператор пайдаланушының келесі дербес деректерін өңдей алады

5.1. Тегі, аты, әкесінің аты.

5.2. Электрондық мекен-жайы.

5.3. Телефон нөмірлері.

5.4. Сондай-ақ сайтта интернет-Статистика сервистерінің (Яндекс Метрика және Гугл Аналитика және басқалар) көмегімен келушілер туралы иесіздендірілген деректерді (оның ішінде «cookie» файлдарын) жинау және өңдеу жүргізіледі.

5.5. Саясат мәтініндегі жоғарыда аталған деректер жеке деректердің жалпы ұғымымен біріктірілген.

5.6. Оператор нәсіліне, ұлтына, саяси көзқарасына, діни немесе философиялық нанымына, интимдік өміріне қатысты дербес деректердің арнайы санаттарын өңдеуді жүзеге асырмайды.

5.7. Дербес деректер туралы Заңның 10-бабының 1-бөлігінде көрсетілген дербес деректердің арнайы санаттарының қатарынан, егер дербес деректер туралы Заңның 10.1-бабында көзделген тыйым салулар мен шарттар сақталса, таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеуге жол беріледі.

5.8. Пайдаланушының таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеуге келісімі оның дербес деректерін өңдеуге арналған басқа келісімдерден бөлек ресімделеді. Бұл ретте, атап айтқанда, Дербес деректер туралы Заңның 10.1-бабында көзделген шарттар сақталады. Мұндай келісімнің мазмұнына қойылатын талаптарды Дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті орган белгілейді.

5.8.1 таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеуге келісімді пайдаланушы операторға тікелей береді.

5.8.2 Оператор пайдаланушының көрсетілген келісімін алған сәттен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей өңдеу шарттары туралы, тарату үшін рұқсат етілген шектелмеген тұлғалар тобының жеке деректерді өңдеуіне тыйым салулар мен шарттардың болуы туралы ақпаратты жариялауға міндетті.

5.8.3 субъекті дербес деректерді тарату үшін рұқсат еткен дербес деректерді беру (тарату, беру, қол жеткізу) Дербес деректер субъектісінің талабы бойынша кез келген уақытта тоқтатылуы тиіс. Бұл талап Дербес деректер субъектісінің тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), байланыс ақпаратын (телефон нөмірін, электрондық пошта мекенжайын немесе пошталық мекенжайын), сондай-ақ өңделуі тоқтатылуға жататын дербес деректердің тізбесін қамтуға тиіс. Осы талапта көрсетілген дербес деректерді ол жіберілген оператор ғана өңдей алады.

5.8.4 таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеуге келісім операторға дербес деректерді өңдеуге қатысты осы Саясаттың 5.8.3-тармағында көрсетілген талап келіп түскен сәттен бастап өз қолданысын тоқтатады.

 

6. Дербес деректерді өңдеу принциптері

6.1. Дербес деректерді өңдеу заңды және әділ негізде жүзеге асырылады.

6.2. Жеке деректерді өңдеу нақты, алдын-ала анықталған және заңды мақсаттарға қол жеткізумен шектеледі. Дербес деректерді жинау мақсаттарына сәйкес келмейтін дербес деректерді өңдеуге жол берілмейді.

6.3. Өңделуі өзара үйлеспейтін мақсаттарда жүзеге асырылатын дербес деректерді қамтитын дерекқорды біріктіруге жол берілмейді.

6.4. Өңдеуге оларды өңдеу мақсаттарына жауап беретін дербес деректер ғана жатады.

6.5. Өңделетін дербес деректердің мазмұны мен көлемі өңдеудің мәлімделген мақсаттарына сәйкес келеді. Өңделетін дербес деректердің оларды өңдеудің мәлімделген мақсаттарына қатысты артық болуына жол берілмейді.

6.6. Дербес деректерді өңдеу кезінде дербес деректердің дәлдігі, олардың жеткіліктілігі, ал қажет болған жағдайларда дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қатысты өзектілігі қамтамасыз етіледі. Оператор толық емес немесе дәл емес деректерді жою немесе нақтылау бойынша қажетті шаралар қабылдайды және/немесе олардың қабылдануын қамтамасыз етеді.

6.7. Дербес деректерді сақтау, Егер дербес деректерді сақтау мерзімі Федералдық заңда, Дербес деректер субъектісі тарапы, пайда алушы немесе кепіл беруші болып табылатын шартта белгіленбесе, Дербес деректер субъектісін анықтауға мүмкіндік беретін нысанда, дербес деректерді өңдеу мақсаттары талап еткеннен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады. Егер Федералдық заңда өзгеше көзделмесе, өңделетін Дербес деректер өңдеу мақсаттарына жеткен кезде немесе осы мақсаттарға жету қажеттілігі жоғалған жағдайда жойылады немесе иесіздендіріледі.

 

7. Дербес деректерді өңдеу мақсаттары

7.1. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу мақсаты:

– электрондық хаттарды жіберу арқылы пайдаланушыны ақпараттандыру;

-азаматтық-құқықтық шарттарды жасасу, орындау және тоқтату;

– пайдаланушыға веб-сайттағы сервистерге, ақпаратқа және/немесе материалдарға рұқсат беру https://fraudhunter.net.

7.2. Сондай-ақ, Оператор пайдаланушыға жаңа өнімдер мен қызметтер, арнайы ұсыныстар мен түрлі оқиғалар туралы хабарлама жіберуге құқылы. Пайдаланушы операторға электрондық пошта мекенжайына хат жібере отырып, ақпараттық хабарламаларды алудан әрқашан бас тарта алады info@fraudhunter.net «жаңа өнімдер мен қызметтер және арнайы ұсыныстар туралы хабарламалардан бас тарту «белгісімен.

7.3. Интернет-Статистика сервистерінің көмегімен жиналған пайдаланушылардың иесіздендірілген деректері сайттағы пайдаланушылардың іс-әрекеттері туралы ақпарат жинауға, сайттың сапасын және оның мазмұнын жақсартуға қызмет етеді.

 

8. Дербес деректерді өңдеудің құқықтық негіздері

8.1. Оператордың дербес деректерді өңдеуінің құқықтық негіздері:

– оператор мен дербес деректер субъектісі арасында жасалатын шарттар;

-дербес деректерді қорғау саласындағы федералдық заңдар, өзге де нормативтік-құқықтық актілер;;

– пайдаланушылардың жеке деректерін өңдеуге, таратуға рұқсат етілген жеке деректерді өңдеуге келісімі.

8.2. Оператор Пайдаланушының дербес деректерін оларды толтырған және/немесе пайдаланушы сайтта орналасқан арнайы нысандар арқылы дербес жіберген жағдайда ғана өңдейді https://fraudhunter.net немесе операторға электрондық пошта арқылы жіберіледі. Тиісті нысандарды толтыра отырып және/немесе Операторға өзінің дербес деректерін жібере отырып, Пайдаланушы осы Саясатпен өзінің келісімін білдіреді.

8.3. Оператор пайдаланушы браузерінің параметрлерінде рұқсат етілген жағдайда пайдаланушы туралы анонимді деректерді өңдейді («cookie» файлдарын сақтау және JavaScript технологиясын пайдалану қосылған).

8.4. Дербес деректер субъектісі өзінің дербес деректерін беру туралы шешімді дербес қабылдайды және еркін, өз еркімен және өзінің мүддесінде келісім береді.

 

9. Дербес деректерді өңдеу шарттары

9.1. Дербес деректерді өңдеу Дербес деректер субъектісінің оның дербес деректерін өңдеуге келісімімен жүзеге асырылады.

9.2. Дербес деректерді өңдеу Қазақстан Республикасының халықаралық шартында немесе заңда көзделген мақсаттарға қол жеткізу үшін, Қазақстан Республикасының заңнамасында операторға жүктелген функцияларды, өкілеттіктер мен міндеттерді жүзеге асыру үшін қажет.

9.3. Дербес деректерді өңдеу сот төрелігін жүзеге асыру, сот актісін, Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу туралы заңнамасына сәйкес орындалуға жататын басқа органның немесе лауазымды адамның актісін орындау үшін қажет.

9.4. Дербес деректерді өңдеу Дербес деректер субъектісі тарапы не ол бойынша пайда алушы немесе кепіл беруші болып табылатын шартты орындау үшін, сондай-ақ дербес деректер субъектісінің бастамасы бойынша шарт немесе дербес деректер субъектісі пайда алушы немесе кепіл беруші болып табылатын шарт жасасу үшін қажет.

9.5. Дербес деректерді өңдеу оператордың немесе үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асыру үшін не Дербес деректер субъектісінің құқықтары мен бостандықтары бұзылмаған жағдайда, қоғамдық маңызы бар мақсаттарға қол жеткізу үшін қажет.

9.6. Дербес деректер субъектісі ұсынған не оның өтініші бойынша шектеусіз тұлғалар тобының қолжетімділігі қамтамасыз етілген дербес деректерді (бұдан әрі – жалпыға қолжетімді дербес деректер) өңдеу жүзеге асырылады.

9.7. Федералды заңға сәйкес жариялануға немесе міндетті түрде жариялануға жататын жеке деректерді өңдеу жүзеге асырылады.

 

10. Дербес деректерді жинау, сақтау, беру және өңдеудің басқа да түрлерінің тәртібі

Оператор өңдейтін дербес деректердің қауіпсіздігі дербес деректерді қорғау саласындағы қолданыстағы заңнаманың талаптарын толық көлемде орындау үшін қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды іске асыру арқылы қамтамасыз етіледі.

10.1. Оператор дербес деректердің сақталуын қамтамасыз етеді және уәкілетті емес адамдардың дербес деректерге қол жеткізуіне жол бермейтін барлық ықтимал шараларды қабылдайды.

10.2. Қолданыстағы заңнаманы орындаумен байланысты жағдайларды қоспағанда не егер дербес деректер субъектісі операторға азаматтық-құқықтық шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін деректерді үшінші тұлғаға беруге келісім берген жағдайда, Пайдаланушының дербес деректері ешқашан, ешқандай жағдайда үшінші тұлғаларға берілмейді.

10.3. Дербес деректерде дәлсіздіктер анықталған жағдайда, Пайдаланушы оператордың электрондық пошта мекенжайына операторға хабарлама жіберу арқылы оларды өз бетінше жаңарта алады info@fraudhunter.net «жеке деректерді өзектендіру» белгісімен.

10.4. Дербес деректерді өңдеу мерзімі, егер шартта немесе қолданыстағы заңнамада өзгеше мерзім көзделмесе, Дербес деректер жиналған мақсаттарға қол жеткізумен айқындалады.

Пайдаланушы операторға электрондық пошта арқылы оператордың электрондық мекенжайына хабарлама жібере отырып, кез келген уақытта дербес деректерді өңдеуге өзінің келісімін қайтарып ала алады info@fraudhunter.net «дербес деректерді өңдеуге келісімді кері қайтарып алу»деген белгімен.

10.5. Бөгде сервистер, оның ішінде төлем жүйелері, байланыс құралдары және басқа да қызметтерді жеткізушілер жинайтын барлық ақпаратты аталған тұлғалар (операторлар) өздерінің пайдаланушылық келісіміне және құпиялылық саясатына сәйкес сақтайды және өңдейді. Дербес деректер субъектісі және / немесе пайдаланушы көрсетілген құжаттармен өз бетінше уақтылы танысуға міндетті. Оператор үшінші тұлғалардың, оның ішінде осы тармақта көрсетілген қызметтерді жеткізушілердің іс-әрекеттері үшін жауапты болмайды.

10.6. Дербес деректер субъектісі белгілеген, таратуға рұқсат етілген дербес деректерді беруге (қолжетімділікті ұсынудан басқа), сондай-ақ өңдеуге немесе өңдеу шарттарына (қолжетімділікті алудан басқа) тыйым салулар дербес деректерді мемлекеттік, қоғамдық және өзге де жария мүдделерде өңдеу жағдайларында Ресей Федерациясының заңнамасында айқындалған қолданылмайды.

10.7. Оператор дербес деректерді өңдеу кезінде дербес деректердің құпиялылығын қамтамасыз етеді.

10.8. Оператор дербес деректерді сақтау мерзімі Федералдық заңда, Дербес деректер субъектісі тарапы немесе ол бойынша пайда алушы немесе кепіл беруші болып табылатын шартта белгіленбесе, Дербес деректер субъектісін анықтауға мүмкіндік беретін нысанда дербес деректерді сақтауды дербес деректерді өңдеу мақсаттары талап еткеннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

10.9. Дербес деректерді өңдеуді тоқтатудың шарты дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қол жеткізу, дербес деректер субъектісінің келісім мерзімінің аяқталуы немесе дербес деректер субъектісінің келісімді кері қайтарып алуы, сондай-ақ дербес деректерді заңсыз өңдеуді анықтау болуы мүмкін.

 

11. Алынған дербес деректермен оператор жүргізетін іс-қимылдар тізбесі.

11.1. Оператор дербес деректерді жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, Өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, ұсынуды, қолжетімділікті), иесіздендіруді, бұғаттауды, жоюды және жоюды жүзеге асырады.

11.2. Оператор ақпараттық-телекоммуникациялық желілер бойынша алынған ақпаратты алумен және/немесе берумен немесе онсыз дербес деректерді автоматтандырылған өңдеуді жүзеге асырады.

 

12. Дербес деректерді трансшекаралық беру

12.1. Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов персональных данных.

12.2. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.

 

13. Дербес деректердің құпиялылығы

Жеке деректерге қол жеткізген оператор мен басқа адамдар, егер федералды заңда өзгеше көзделмесе, дербес деректер субъектісінің келісімінсіз жеке деректерді үшінші тұлғаларға жарияламауға және таратпауға міндетті.

 

14. Қорытынды ережелер

14.1. Пайдаланушы Электрондық поштаның көмегімен операторға хабарласып, өзінің дербес деректерін өңдеуге қатысты қызықтыратын мәселелер бойынша кез келген түсініктемені ала алады info@fraudhunter.net.

14.2. Бұл құжат оператордың дербес деректерді өңдеу саясатындағы кез келген өзгерістерді көрсетеді. Саясат оны жаңа нұсқамен алмастырғанға дейін мерзімсіз әрекет етеді.

14.3. Саясаттың өзекті нұсқасы еркін қолжетімді Интернет желісінде мына мекенжай бойынша орналасқан: https://fraudhunter.net/privacy-policy/.

 

Русский Рус